„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

(ЦПОО ООД) е дружество с ограничена отговорност с адрес на управление и седалище: гр. София, район Средец, ул. „Гогол” 21, ЕИК 175313939, представлявано и управлявано от Пенка Кефалова

 

Главната цел на „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” е да обучава клиенти, както от държавния, така и от частния сектор в специфичните области
В центъра работят високо квалифицирани служители с дългогодишен опит в разработване на обучителни модули, семинари, конференции, в различни области. Познанията им са в областта на:
- комуникацията;
- ИТ;
- организиране на мероприятия;
„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД се придържа към три основни принципи на предлаганите услуги, а именно:

Непрекъснатото развитие на фирмата и израстването и като име в съответния сектор изисква непрекъснато квалифициране на персонала, което води до непрекъснато и целенасочено поддържане на високо ниво на квалификация в конкретните области. ЦПОО ООД постига това с участвайки в различни програми за обучение, семинари и конференции в чужбина.