• 1.jpg
 • 40435_2_.jpg
 • 5635899010_9843d90a46.jpg
 • benchmarking-1-150.jpg
 • online-02.jpg
 • stylba.jpg
 • Training-CR-150x90.jpg

Работен форум на професионалистите

 • ПДФ

Уважаеми колеги,

Националният Институт по Обществени Поръчки и Центърът за Професионално Обучение и Ориентиране, Ви предоставят възможността да участвате на работния форум на професионалистите с легитимно право от НАПОО за издаване на сертификати, на тема:

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП.

27 април 2017 г.

гр. София, хотел Рамада, зала Мерждан

Лектори: адв. Ева Радева, международен експерт обществени поръчки, Изпълнителен Директор НИОП

адв. Надежда Йорданова, Зам – изпълнителен Директор НИОП

Даниел Динев – Държавен експерт Министерство на труда и Социалната политика,

Цветан Стоевски – Директор Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ Столична Община

На база проучването, направено от Национален институт по обществени поръчки и Национална асоциация правна инициатива за отворено управление от работния форум на професионалистите през февруари 2017, актуалните теми, по които очаквате новият ни работен форум са:

  • Изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
  • Разработване на документацията
  • Удължаване срока за получаване на оферти
  • Разработване на критерии за подбор и показатели на методиката за оценка
  • Цикъл на планиране и управление на обществените поръчки и изграждане на звена за управление на обществените поръчки
  • Съкращаване на сроковете за получаване на оферта и провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление
  • Ангажиране на външни експерти в работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите
  • Събиране на оферти с обява и покана до определени лица по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: избор между обява и покана; удължаване срока – основни грешки; разяснения по условията на обществената поръчка; окомплектоване и подаване на оферти – приложимост на ЕЕДОП – да или не; правомощия на комисията
  • Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП: публикуване; срокове за подаване на оферти, изменения и разяснения; мотиви за липсата на обособени позиции; обръщане на реда за разглеждане на оферти; документиране работата на комисията
  • Критерии за подбор на участниците: допустими критерии за подбор и начин на обявяване; доказателства за съответствие с критериите за подбор в хода на процедура/възлагане и преди сключване на договор за обществена поръчка – основни грешки; използване капацитета на трети лица
  • Гаранции за изпълнение: допустими форми; изисквания на възложителя към гаранцията за изпълнение и оповестяване
  • Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки: изисквания и особености при обединенията като участници в обществени поръчки; участие на подизпълнители и трети лица – възможности за замяна; окомплектоване на офертите; съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП; ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне, промени в съдържанието на първоначално представения ЕЕДОП; подаване на заявления за участие/оферти
  • Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП: състав на комисията; възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за разглеждане на оферти; публични заседания; допускане на кандидати/участници; разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП; документиране работата на комисията – протоколи и доклад
  • Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове, несъществени изменения. Връщане на мостри
  • Финансови корекции при доставки, услуги и строителство за периода май 2016 – март 2017 година
  • Коментар на практиката на КЗК и ВАС за периода юни 2016 – март 2017 година

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА изтеглете от ТУК

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ изтеглете от ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за участие в сертифициращо обучение изтеглете от ТУК

Такса за участие: 100 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 7% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП и ППЗОП, 1 обяд, 2 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път

Банка: Първа Инвестиционна банка АД

IBAN: BG80FINV91501000016306; BIC: FINVBGSF

Титуляр на сметката: „Център за професионално обучение и ориентиране“ ООД

Краен срок за записване: 26 април 2017 г.

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на факс: 02/9810116

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:

НАПОО СЕРТИФИЦИРАЩ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ЮНИ 2017 В ЗЛАТНИТЕ ПЯСЪЦИ

Етап 1: Разискване на съществени въпроси по приложението на ЗОП и ППЗОП за периода март – юни 2017. Семинарът ще се проведе на 15 – 17 юни в Грифит Хотел „Болеро“, к.к.  Златни пясъци.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на тел. 0888259769; 0892213591, 0892230041, 0896817508, 0896817484 или на e-mail: office@ptoc.bg