• 1.jpg
 • 40435_2_.jpg
 • 5635899010_9843d90a46.jpg
 • benchmarking-1-150.jpg
 • online-02.jpg
 • stylba.jpg
 • Training-CR-150x90.jpg

Фирмен профил

 • ПДФ

Информация за дейността на фирмата

„Център за професионално обучение и ориентиране“ ООД е организация с дългогодишен опит в организиране на събития и семинари, професионално обучение и ориентиране, разработване на обучителни модули и програми за извършване на професионално обучение и ориентиране в сферата на обществените поръчки и управлението на бюджетните средства, стратегическо планиране, маркетингови планове и програми, разработване на проектна документация за концесии, обществени поръчки и други форми на публично – частни партньорства, организиране на семинари и конференции в сферите на обществени поръчки, концесии, публично – частно партньорство, стратегическо планиране, издателска и печатна дейност, както и други дейности в сферата на професионалното развитие и квалификация.

Организацията разполага с внедрена система за качество: EN ISO 9001:2008 със следния обхват:

 

 • Обучение, до и преквалификация и логистично и програмно обезпечаване на събития;
 • Консултантски услуги по разработване и управление на проекти по международни и национални фондове за финансиране, включително разработване на документации за обществени поръчки;
 • Изготвяне на разяснителни, ПР кампании, комуникационни стратегии и управление на човешките ресурси;
 • Консултантски услуги, включително правна и подкрепа на публични и частни институции и сдружения чрез подпомагане на комуникацията между тях и управление на собствеността им;
 • Правни, икономически, финансови, инвестиционни, екологични анализи и анализи на човешките ресурси;
 • Иновативни решения, анализи включително правни, обследване на нормативна уредба в сферата на информационните и   комуникационни технологии;
 • Консултантски услуги в областта на Енергийната ефективност – изготвяне на документи и консултации.

 

Основните области на дейност на „ЦПОО” ООД

 

 • Предоставяне на сертифицирани обучения и семинари в сферата на: обществените поръчки и управлението на бюджетните средства; положителни примери и добри практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения; ефективно партньорство между сдруженията на гражданското общество и администрацията при разработването и изпълнението на плановете за местно икономическо развитие; устойчиво развитие на общините;
 • Разработване на маркетингови проучвания и концепции в областта на туризма;
 • Подкрепа и фасилитиране на развитието на регионални интегрирани туристически продукти и маркетингови дестинации на редица общини в страната;
 • Разработване на проектни предложения за кандидатстване по програми, финансирани от Европейския съюз и/или други международни източници;
 • Извършване на промоционални и PR дейности по популяризиране на проекти;
 • Извършване на устни и писмени преводи;
 • Разработване на уебсайтове.
 • Цялостната организация и логистика за промотиране на регионални туристически продукти в изложения в страната и чужбина, цялостната комуникация с всички ангажирани страни, дизайн и разработване и осигуряване  на индивидуален щанд, изготвяне на концепция за атрактивно представяне на дестинацията, осигуряване на презентационно оборудване (лаптоп, екран, мултимедия, ел.табло, интернет), изготвяне на визия за реклама в каталога на съответното изложение, организиране на транспорт - вътрешен и международен, летищен трансфер, изхранване и нощувки);
 • Цялостна подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки, включително прецизиране на техническо задание, формулиране изисквания към участниците и подготовка на документацията за публикуване, когато това е необходимо;
 • Консултация работата на комисията за оценка включително осигуряване на експерти за участие в състава й.
 • Подготовка на необходимите документи за успешното приключване работата на комисията - протоколи от нейната работа, решение за избор на изпълнител и др.

 

 

Лицензия в НАПОО

 

ЦПОО ООД е регистрирана в НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) на 18.04.2012 г.  номер на лицензията: 201212972,  което дава право на Центъра за професионално обучение към "ЦПОО" ООД да организира и провежда обучения и да издава удостоверения за придобиване на професионална квалификация.

Лицензираните специалности на Центъра за професионално обучение към ЦПОО ООД са следните:

212030 Музикант - вокалист

2120301 Класическо пеене - III СПК

212030 Музикант - вокалист

2120302 Народно пеене - III СПК

212030 Музикант - вокалист

2120303 Поп и джаз пеене - III СПК

342020 Сътрудник в маркетингови дейности

3420201 Маркетингови проучвания - II СПК

345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501 Малък и среден бизнес - II СПК

345120 Икономист

3451201 Индустрия - III СПК

345120 Икономист

3451202 Търговия - III СПК

345120 Икономист

3451203 Земеделско стопанство - III СПК

345120 Икономист

3451204 Икономика и мениджмънт - III СПК

346010 Офис - мениджър

3460101 Бизнес - администрация - III СПК

481010 Програмист

4810101 Програмно осигуряване - II СПК

482030 Оператор на компютър

4820301 Текстообработване - I СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230101 Радио и телевизионна техника - III СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230102 Телекомуникационни системи - III СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230104 Кинотехника, аудио и видеосистеми - III СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230105 Оптически комуникационни системи - III СПК

812010 Организатор на туристическа агентска дейност

8120101 Организация на туризма и свободното време - III СПК

812010 Организатор на туристическа агентска дейност

8120102 Селски туризъм - III СПК

812040 Аниматор в туризма

8120402 Туристическа анимация - III СПК